RSS

خانواده ۴ زندانی عقیدتی اهل سنت که در انتظار اعدام هستند در نامه تکان دهنده‌ای…

17 Jun


خانواده ۴ زندانی عقیدتی اهل سنت که در انتظار اعدام هستند در نامه تکان دهنده‌ای به حسن روحانی گفته‌اند که فرزتدانشان در سه روز گذشته هر روز تا پای چوبه دار رفته و سپس پس از شکنجه روحی فراوان در حالیکه لباس مخصوص زندانیان در انتظار اعدام را بر تن دارند به قرنطینه بخش اعدام زندان قزل حصار بازگردانده شده‌اند.


Timeline Photos
نامه تکان دهنده خانواده ۴ زندانی اعدامی:
فرزندان ما در سه روز گذشته هر روز پای چوبه دار رفته‌اند!

خانواده ۴ زندانی عقیدتی اهل سنت که در انتظار اعدام هستند در نامه تکان دهنده‌ای به حسن روحانی گفته‌اند که فرزتدانشان در سه روز گذشته هر روز تا پای چوبه دار رفته و سپس پس از شکنجه روحی فراوان در حالیکه لباس مخصوص زندانیان در انتظار اعدام را بر تن دارند به قرنطینه بخش اعدام زندان قزل حصار بازگردانده شده‌اند.

جناب ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ٬ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ
ﺑﺎﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ٬ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ٬ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻭﮐﻼﺀ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‌ها ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﻧﮑﺸﯿﺪﻩ؛ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﻋﯿﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﯿﺰﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻗﺎﺭﯾﺮ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯼ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﯾﺐ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺩﻩ شده ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ٬ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻝ ﺣﺼﺎﺭ ﮐﺮﺝ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻧﺪ؛ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺭﻭﺣﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ که ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩﺍﯾﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ؛ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻐﻮ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ زندانیان ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ .

حبیب الله احمدی – خدارحم دهقانی

حسن روحانی خرداد ماه سال گذشته در تبلیغات انتخاباتی خود با بیان اینکه راه حلهای ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات داخلی و خارجی دارد گفته بود من با بسیاری از سیاستمداران بزرگ دنیا درس حقوق خوانده ام .این درس به من آموخت چگونه از حقوق مردم دفاع کنم!
و به من آموخت که فرق قطع نامه شورای حکام با قطعنامه شورای امنیت یک کاغذ معمولی نیست و کسی که حقوق نخوانده باشد شاید این تفاوت را لمس نکند.

لازم به ذكر است تعداد اعدام ها در دوران دولت "تدبير و اميد" افزايش چشمگيري داشته و بسياري از فعالين با انتقاد شدید از عملکرد حسن روحانی در زمینه حقوق بشر، به افزایش چشمگیر شمار اعدام ها در ایران از زمانی که او قدرت را به دست گرفته اشاره و دولت را به "دروغ گويي" درباره آزادی زندانیان سیاسی متهم ميكنند! روحانی طی ۶ ماه ابتدایی دوران ریاستش، چنان آمار وحشتناکی از نقض حقوق بشر و افزایش اعدام‌ها بر جای گذاشته که توانسته رکورد ۱۵ سال اخیر رژیم اسلامی را نیز بشکند!

نامه تکان دهنده خانواده ۴ زندانی اعدامی
http://j.mp/1i40nWm

روحانی شب گذشته ٢٦ خرداد ١٣٩٣ در توییتر خود عکسي از خود در حال تماشاي فوتبال با ظرفي از آجيل و ميوه در مقابلش را منتشر کرده و نوشته: "به بچه هامون افتخار می کنم که نخستین امتیاز را به دست آوردند. امیدوارم امتیازهای
دیگری هم در راه باشد."

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 17, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: